Säännöt

1 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on ProGIS ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää paikkatietojen ja paikkatietojärjestelmien (GIS, Geographic Information System) käyttöä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi ja toimia yhteistyöelimenä paikkatietojen tuottajien ja käyttäjien sekä paikkatietopalveluja ja -ohjelmistoja tarjoavien osapuolten välillä.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

 • Toimimalla jäsentensä pysyvänä yhteistyöelimenä.
 • Edistämällä paikkatietojen keruuta, jalostusta, tietopalvelua ja käyttöä tiedottamalla sekä selvityksin.
 • Järjestämällä esitelmä-, keskustelu- ja opintotilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä.
 • Seuraamalla alan kansainvälistä kehitystä ja osallistumalla kansainväliseen toimintaan.
 • Tekemällä aloitteita paikkatietojen käytön edistämiseksi, käyttöön liittyvien ongelmien poistamiseksi sekä standardien, suositusten ja lainsäädännön kehittämiseksi. Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen yhdistyksen toimintaan osallisille eikä sen toiminta saa muutenkaan muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat joko yhteisö- tai henkilöjäseniä. Henkilöjäseniä ovat luonnolliset henkilöt ja yhteisöjäseniä ovat oikeuskelpoiset yhteisöt.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet. Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksunsa sen vuoden loppuun saakka, jona eroilmoitus tehdään. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa toistuvasti maksamatta.

4 Jäsenmaksu

Jäsenen on suoritettava vuotuinen jäsenmaksu. Jäsenmaksuluokkia on neljä (4): yhteisöjäsenet, henkilöjäsenet, opiskelijajäsenet ja varttuneet henkilöjäsenet. Varttuneita henkilöjäseniä ovat toimintavuotena vähintään 65 vuotta täyttävät.

Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksujen suuruuden kaikissa maksuluokissa.

5 Toimielimet

Yhdistys kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa yhdistyksen hallituksen kutsusta. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille kirjallisena kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen tarpeen mukaan. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen syyskokous pidetään syys-lokakuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma.
 • Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
 • Hyväksytään talousarvio ja sen perusteet.
 • Päätetään hallituksen jäsenmäärästä ja kokouspalkkioista seuraavalle toimintakaudelle.
 • Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle toimintakaudelle sääntöjen kohdassa 6. määräämällä tavalla.
 • Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja sekä vahvistetaan toiminnantarkastajien palkkiot.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa, jolloin käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 • Esitetään hallituksen antama toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan antama lausunto.
 • Vahvistetaan tilinpäätös.
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin niin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokouksissa on jäsenillä ääniä siten, että yhteisöjäsenellä on kolme (3) ääntä ja henkilöjäsenellä yksi (1) ääni. Opiskelijajäsenillä ja varttuneilla henkilöjäsenillä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä, paitsi sääntöjen 9. pykälän edellyttämistä asioista päätettäessä. Myös henkilövaaleissa ratkaisee yksinkertainen enemmistö. Äänten mennessä tasan päätös tai vaali ratkaistaan arvalla.

6 Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus voi kutsua avukseen ulkopuolisen sihteerin. Hallituksen toimintakausi on toimintavuosi.

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Jäsenen tai varapuheenjohtajan kahden vuoden toimikauden päätyessä hänet voidaan valita hallitukseen uudelleen enintään toiseksi kahden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi.

Puheenjohtaja voi toimia enintään kolme peräkkäistä toimikautta. Puheenjohtajaksi voidaan valita myös varapuheenjohtaja tai hallituksen jäsen riippumatta aiemmista toimikausista aiheutuvista rajoituksista.

Näiden sääntöjen mukaisesti valittuun ensimmäiseen hallitukseen valitaan 4-6 jäsentä kahden vuoden toimikauden ajaksi ja loput yhden vuoden ajaksi.

Syyskokous täydentää hallitusta vuosittain sen mukaisesti kuin hallituksen jäsenten toimikausi päättyy.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet sen jäsenistä, hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaalissa kuitenkin arpa.

Hallitus toteuttaa hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti yhdistyksen toiminnan tarkoitusta toimeenpanemalla yhdistyksen kokouksen päätökset. Hallituksen tehtävänä on:

 • Toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelu.
 • Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelu.
 • Yhdistyksen kokousten valmistelu.
 • Lausuntojen ja aloitteiden laadinta.
 • Yhdistyksen kokouksen antamien muiden tehtävien hoitaminen.

7 Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin taikka hallituksen määräämänä hallituksen jäsen tai sihteeri tai muu henkilö, kukin yksin.

8 Tilinpäätös

Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen toimintakertomus on ennen helmikuun viimeistä päivää jätettävä toiminnantarkastajan tarkastettavaksi. Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle kahden (2) viikon kuluessa.

9 Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kolmekymmentä (30) päivää. Päätöksen tekemiseen tarvitaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen lähemmin määräämällä tavalla.